"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
14.06.2024, imieniny Bazylego, Elizy, Justyny
BednarSzok >> Konstytucja

Konstytucja

Uchwalona 20 października 1990 roku
Nowelizowana: 
29 maja 1993 roku, 
6 listopada 1995 roku, 
23 kwietnia 1999 roku, 
6 listopada 2000 roku. 
30 stycznia i 6 marca 2006 roku

 
1 PREAMBUŁA 
 
My, uczniowie, nauczyciele i rodzice, by urzeczywistnić nasze zamiary i aspiracje związane z kształceniem i wychowaniem młodzieży, powołujemy do życia Rzeczpospolitą Szkolną Obojga Terytoriów. Będzie ona krzewić wiedzę, umiejętność współpracy oraz poszanowanie dla praw człowieka. 
 
2 WŁADZE NADRZĘDNE 
 
2.1 Władzę nad Rzecząpospolitą Szkolną Obojga Terytoriów, zwaną dalej także Szkołą, sprawuje Towarzystwo Przyjaciół Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. 
2.2 Towarzystwo decyduje o istnieniu Szkoły, materialnych podstawach jej działalności oraz o strategii jej rozwoju. 
2.3 Kompetencje Władz Towarzystwa określa Statut Towarzystwa. 
 
3 USTRÓJ RZECZPOSPOLITEJ SZKOLNEJ 
 
3.1 W skład Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów wchodzą cztery stany: 
- uczniowski 
- rodzicielski 
- nauczycielski (stan ten stanowią wszystkie osoby na stałe pracujące w Szkole) 
- absolwencki 
3.2 Stany podlegają temu samemu prawu, acz ze względu na różne role, jakie odgrywają w Rzeczypospolitej, posiadają różne prerogatywy. 
3.3 Szkoła jako Rzeczpospolita ma trojakiego rodzaju władze: 
- ustawodawczą, którą pełnią Sejmy Terytoriów i Sejm Szkolny, 
- wykonawczą, którą pełnią Dyrektorzy, Rady Nauczycieli i Rady Szkół, 
- sądowniczą, którą pełni Sąd Szkolny.

 
 
4 WŁADZE SZKOŁY 
 
4.1 WŁADZA USTAWODAWCZA

W Rzeczypospolitej Szkolnej władzę ustawodawczą sprawują Zgromadzenie Szkolne oraz Sejmy Terytoriów. 

4.1.1 Na każdym Terytorium działa Sejm Terytorium.

4.1.1.1 Skład Sejmu Terytorium określa Ordynacja Wyborcza do Sejmu Terytorium.

4.1.1.2 Sejm Terytorium działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

4.1.1.3 Sejm Terytorium przyjmuje ustawy małe dotyczące swojego Terytorium oraz podejmuje uchwały.

4.1.1.4 Sejm Terytorium zatwierdza roczny plan życia społecznego Terytorium oraz przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania.

4.1.1.6 Sejm Terytorium organizuje plebiscyt w ważnych dla Szkoły sprawach. Czyni to na wniosek co najmniej 15 obywateli swojego Terytorium.

4.1.1.7 Inicjatywę ustawodawczą mają posłowie, Dyrektor Szkoły, Rada Szkoły, Rada Nauczycieli, Zarząd TP PSLO, Rada Programowa oraz co najmniej 15 obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej.

4.1.1.8 Posiedzenie Sejmu Terytorium zwołuje, na wniosek własny lub co najmniej 10 posłów, nie rzadziej niż dwa razy do roku, Marszałek Sejmu Terytorium.

4.1.1.9 Kadencja Sejmu Terytorium trwa rok. Wybory do Sejmu odbywają się na przełomie listopada i grudnia w trybie przewidzianym w Ordynacji Wyborczej do Sejmu Terytorium. 

4.1.2 Sejm Szkolny jest władzą ustawodawczą dla całej Rzeczypospolitej Szkolnej.

4.1.2.1 Sejm Szkolny składa się z posłów reprezentujących Szkoły i wybieranych przez Sejmy Terytoriów. Każdą Szkołę reprezentuje w Sejmie Szkolnym po 5 posłów ze stanu uczniowskiego, rodzicielskiego i nauczycielskiego. Do Sejmu Szkolnego wybieranych jest z osobnej listy 5 posłów ze stanu absolwenckiego.

4.1.2.2 Sejm Szkolny działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.

4.1.2.3 Sejm Szkolny uchwala oraz zmienia Konstytucję Szkoły. Czyni to bezwzględną większością głosów swego konstytucyjnego składu, przy obecności co najmniej 2/3 liczby posłów. 
4.1.2.4 Sejm Szkolny przyjmuje ustawy wielkie, które obowiązują na całym obszarze Rzeczypospolitej Szkolnej, oraz podejmuje uchwały. Czyni to zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż 1/2 liczby posłów. 
4.1.2.5 Sejm Szkolny podnosi ustawy małe do rangi ustaw wielkich oraz obniża ustawy wielkie do rangi ustaw małych.

4.1.2.6 Sejm Szkolny wysłuchuje sprawozdania Dyrektorów dotyczących życia Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów oraz opinii Rady Programowej dotyczącej strategii rozwoju Szkół.

4.1.2.7 Sejm Szkolny organizuje plebiscyt w ważnych dla Rzeczypospolitej Szkolnej sprawach. Czyni to na wniosek co najmniej 15 obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej.

4.1.2.8 Inicjatywę ustawodawczą mają posłowie, Dyrektorzy Szkół, Rady Szkół, Rady Nauczycieli, Zarząd TP PSLO, Rada Programowa oraz co najmniej 15 obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej.

4.1.2.9 Posiedzenie Sejmu Szkolnego zwołuje, na wniosek własny lub co najmniej 15 posłów, nie rzadziej niż dwa razy do roku, Marszałek Sejmu Szkolnego. 

4.2 RADA SZKOŁY 
Każda ze Szkół Rzeczypospolitej Szkolnej posiada swoją Radę Szkoły 
 
4.2.1 Rada Szkoły każdej ze Szkół składa się z 14 osób, chyba że mandaty nie zostaną obsadzone. Stany uczniowski, rodzicielski i nauczycielski reprezentują po 4 osoby, stan absolwencki zaś 1 osoba. W skład Rady wchodzi też z urzędu Dyrektor Szkoły. 
4.2.2 Rady Szkoły działają na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. 
4.2.3 Każda Rada Szkoły kieruje całokształtem życia społecznego swojej Szkoły. 
4.2.4 Każda Rada Szkoły opracowuje roczny plan życia społecznego Szkoły i przedstawia go do zatwierdzenia Sejmowi swojego Terytorium. 
4.2.5 Każda Rada Szkoły przygotowuje projekt tej części budżetu Szkoły, która dotyczy jej życia społecznego i przedstawia go do zatwierdzenia Sejmowi swojego Terytorium. 
4.2.6 Każda Rada Szkoły realizuje przyjęty plan życia Szkoły i składa przed Sejmem swojego Terytorium sprawozdanie z jego wykonania. 
4.2.7 Każda Rada Szkoły podejmuje decyzje dotyczące bieżącego życia swojej Szkoły. 
4.2.8 Każda Rada Szkoły może wnosić do TP PSLO o odwołanie Dyrektora Szkoły. 
4.2.9 Każda Rada Szkoły może wnosić do Dyrektora Szkoły o usunięcie ucznia bądź zwolnienie nauczyciela. 
4.2.10 Kadencja Rady trwa rok. Wybory do Rady przeprowadzane są na przełomie listopada i grudnia w trybie przewidzianym w Ordynacji Wyborczej do Rady. 
 
4.3 RADY NAUCZYCIELI 

W każdej ze Szkół działa Rada Nauczycieli 
 
4.3.1 W skład Rady Nauczycieli wchodzą wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęte klasyfikacją. 
4.3.2 Rada Nauczycieli działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. 
4.3.3 Rada Nauczycieli decyduje o wszystkich sprawach merytorycznych zgodnie z przyjętą przez TP PSLO strategią rozwoju Szkoły: 
- ustala i przyjmuje program nauczania, 
- ustala i zatwierdza program wychowawczy Szkoły, 
- dokonuje oceny i promocji uczniów. 
4.3.4 Rada Nauczycieli wybiera Dyrektora Szkoły. 
4.3.5 Rada Nauczycieli może wnosić do TP PSLO o odwołanie Dyrektora Szkoły. 
4.3.6 Rada Nauczycieli składa wniosek do Dyrektora o przyjęcie lub odwołanie ucznia. 
4.3.7 Rady Nauczycieli wszystkich Szkół mogą zbierać się na wspólnych posiedzeniach, by decydować o Ideach Wychowawczych Szkół.

 
4.4 DYREKTORZY SZKOŁY 
Każdą ze Szkół kieruje jej Dyrektor

 
4.4.1 Dyrektora wybiera Rada Nauczycieli, a zatrudnia Zarząd TP PSLO. 
4.4.2 Dyrektor powołuje wicedyrektorów i określa zakres ich obowiązków. 
4.4.3 Dyrektor kieruje bieżącą pracą Szkoły. 
4.4.4 Dyrektor podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania lub zwalniania nauczycieli (po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli). 
4.4.5 Dyrektor podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania i usuwania ze Szkoły uczniów. 
4.4.6 Dyrektor reprezentuje Szkołę wobec władz oświatowych.

4.4.7 Dyrektorzy Szkół tworzą Radę Dyrektorów i wybierają spośród siebie jej przewodniczącego. Przewodniczący Rady Dyrektorów może zwołać wspólne posiedzenie Rad Nauczycieli.

 
4.5 SĄD SZKOLNY 
 
4.5.1 Sąd Szkolny rozstrzyga spory zaistniałe na terenie Szkoły oraz bada zgodność ustaw z Konstytucją i legalność zarządzeń Władz Szkół. 
4.5.2 Ustrój Sądu oraz kodeks postępowania regulowany jest odrębną ustawą. 
 
5 PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELA RZECZPOSPOLITEJ SZKOLNEJ OBOJGA TERYORIÓW 
 
5.1 Każdy obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów ma możliwość oddziaływania na życie społeczne Szkoły poprzez swoich przedstawicieli we wszystkich wybieralnych władzach Szkoły. 
5.2 Każdy obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów ma prawo do: 
5.2.1 Poszanowania swoich przekonań politycznych i religijnych. 
5.2.2 Godnego traktowania przez władze Szkoły oraz innych członków społeczności szkolnej. 
5.2.3 Wolności słowa i ekspresji. Oznacza to, że nikt nie może być ukarany za przedstawioną opinię, z wyjątkiem sytuacji, w której ta opinia godzi w godność osobistą lub jest przedstawiona w sposób wulgarny. 
5.2.4 Pełnego wykorzystania stwarzanych przez Szkołę możliwości dydaktycznych. Oznacza to między innymi:

5.2.4.1 Dla nauczyciela: prawo do wyboru treści i metod nauczania zgodnie z programem dydaktycznym i wychowawczym Szkoły. 
5.2.4.2 Dla ucznia: prawo do indywidualnego toku nauczania oraz prawo do zaliczenia całości programu danego przedmiotu w danym roku szkolnym w drodze egzaminu klasyfikacyjnego, najpóźniej w przeddzień klasyfikacji. 
5.2.5 Obrony. Oznacza to, że każdy obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów ma prawo odwołania się od krzywdzącej decyzji dowolnego organu władzy szkolnej. 
5.2.6 Koalicji. Oznacza to, że każdy obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów ma prawo do swobodnego zrzeszania się i tworzenia organizacji oraz prawo do tworzenia organizacji oraz prawo do tworzenia doraźnych komitetów dla poparcia jakiejś inicjatywy. 
5.3 Obywatele Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów zobowiązani są do: 
5.3.1 Przestrzegania norm, moralnych i zasad kultury. Oznacza to, że wszelkie kwestie sporne zaistniałe na terenie Szkoły winny być rozstrzygane zgodnie z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki, wypływającymi z ducha Deklaracji Praw Człowieka. 
5.3.2 Rzetelnego wykonywania powinności właściwych dla każdego stanu. Znaczy to, że w szczególności: 
5.3.2.1 Uczniowie powinni spełniać wymagania nauczyciela dotyczące uczęszczania na zajęcia i sposobu realizacji programu oraz zgłaszać niezrozumienie określonych partii materiału. 
5.3.2.2 Nauczyciele powinni uczestniczyć w życiu społecznym Szkoły w stopniu adekwatnym do pełnionych w Szkole funkcji oraz służyć indywidualnymi konsultacjami uczniom, którzy tego potrzebują.
Ostatnia modyfikacja: 29.03.2006;

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone