"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
14.06.2024, imieniny Bazylego, Elizy, Justyny
BednarSzok >> Ordynacja wyborcza do Sejmu i Rady Szkoły

Ordynacja wyborcza do Sejmu i Rady Szkoły

uchwalona 21 października 2002

Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów uchwala niniejszą Ordynację Wyborczą, aby przez długie lata służyła jako jasny i jednoznaczny zapis zasad i trybu wyboru władz Rzeczypospolitej oraz zapewniła moc, trwałość i sprawność ustrojowi Rzeczypospolitej Szkolnej. Ustrój ten opiera się na współdziałaniu czterech stanów: uczniowskiego, rodzicielskiego, nauczycielskiego i absolwenckiego. Przedstawiciele stanowi zasiadają we władzach Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów i działają w ramach mandatu zaufania udzielonego drogą wyborów.

1 WŁADZE OBIERALNE
1.1 Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów jest przedstawicielstwem stanowym. Jego posłowie sprawują mandat od stanu, z którego się wywodzą.
1.2 Rady Szkoły tworzą osoby cieszące się autorytetem i poparciem wszystkich stanów. Sprawują one mandat od obywateli Terytorium.
1.3 Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów składa się z sędziów, których wiedza, autorytet, siła moralna i poczucie sprawiedliwości są niezaprzeczalne. Pełnią oni godność sędziów na mocy mandatu powszechnego i cieszą się zaufaniem wszystkich stanów.

2 ISTOTA WYBORÓW
2.1 Obywatele Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów w drodze głosowania wyrażają swoje zaufanie do -
- kandydata na posła i wolę, by działał w Sejmie w dobrze pojętym interesie ich stanu;
- kandydata na członka Rady Szkoły i wolę, by działał na rzecz całej społeczności szkolnej, pierwej myśląc o dobrze wspólnym, a nie jednostkowym;
- kandydata na sędziego i wolę, by w ich imieniu z rozwagą rozsądzał spory, zaprowadzając sprawiedliwość.
2.2 Wybory władz szkolnych są -
- wolne, czyli wyborca nie jest poddany naciskom;
- równe, czyli obywatele biorą udział w wyborach na tych samych zasadach;
- tajne, czyli karta wyborcza zapewnia anonimowość głosu;
- bezpośrednie, czyli o wyniku wyborów decydują tylko głosy wyborców.

3 PRZYNALEŻNOŚĆ STANOWA OBYWATELI
3.1 W wyborach mają prawo uczestniczyć tylko obywatele Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów.
3.2 Obywatelami tymi są uczniowie, ich rodzice i opiekunowie, nauczyciele i absolwenci Szkoły. Z mocy prawa tworzą oni stany.
3.3 Stan uczniowski tworzą osoby spełniające obowiązek szkolny w ramach jednego z Terytoriów. Prawa wyborcze przysługują każdemu uczniowi z osobna.
3.4 Stan rodzicielski tworzą rodzice i opiekunowie uczniów. Prawa wyborcze wykonuje tylko jeden z rodziców bądź opiekunów ucznia.
3.5 Stan nauczycielski tworzą nauczyciele i wszyscy stali pracownicy szkolni z każdego Terytorium. Prawa wyborcze przysługują każdemu nauczycielowi z osobna.
3.6 Stan absolwencki tworzą obywatele Rzeczypospolitej Szkolnej, którzy otrzymali świadectwo ukończenia Liceum. Prawa wyborcze przysługują każdemu absolwentowi z osobna.

4 PRAWO WYBORU I BYCIA WYBRANYM
Prawo czynne wyborcze obejmuje prawo zgłaszania kandydatów, do wyrażania poparcia dla nich i do głosowania -
- do Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów ze swojego stanu i Terytorium;
- do Rady Szkoły i Sądu Szkolnego ze wszystkich stanów i swojego Terytorium.
4.2 Prawo bierne wyborcze obejmuje prawo do kandydowania do władz tylko w jednym stanie i Terytorium.

5 UBIEGANIE SIĘ O URZĄD
5.1 Kandydatem na posła na Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów jest obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów, który -
- uzyskał pisemne poparcie co najmniej 10 obywateli ze swojego stanu i Terytorium;
- wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o mandat poselski.
5.2 Kandydatem na członka Rady Szkoły jest obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów, który -
- uzyskał pisemne poparcie co najmniej 10 obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów;
- wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o urząd członka Rady Szkoły.
5.3 Kandydatem na sędziego Sądu Szkolnego jest obywatel Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów, który -
- uzyskał pisemne poparcie co najmniej 20 Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów ręczących jego prawość;
- wyraził pisemną zgodę na ubieganie się o godność sędziowską;
- oświadczył, że nie kandyduje do innych władz szkolnych.
5.4 Zgłoszenie kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza. Wzór zgłoszenia kandydatury stanowi załącznik nr 1.

6 KOMISJE WYBORCZE
6.1 Wybory przeprowadzają Komisje Wyborcze w terminie określonym Konstytucją.
6.2 Każda Rada Szkoły powołuje Przewodniczącego Komisji Wyborczej, który ustala skład Komisji Wyborczej spośród obywateli, którzy nie kandydują w wyborach.
6.3 Rada Szkoły ustala Kalendarz Wyborczy odrębnie dla każdego stanu i podaje go do wiadomości publicznej miesiąc przed wyborami. Kalendarz Wyborczy zawiera terminy -
- zgłaszania kandydatów w wyborach;
- rozpoczęcia kampanii wyborczej;
- wieców wyborczych;
- ciszy wyborczej;
- przeprowadzenia wyborów;
- podania wyników do wiadomości publicznej.

7 KAMPANIA WYBORCZA
Kampania wyborcza służy zaprezentowaniu sylwetki i programu kandydatów. Każdy zobowiązany jest do przestrzegania zasad "czystej gry" w działalności wyborczej.

8 WYBÓR SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ SZKOLNEJ
8.1 W skład Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów wchodzi 63 posłów.
8.2 Na każdym z Terytoriów wybiera się po 10 posłów ze stanów: uczniowskiego i rodzicielskiego.
8.3 20 posłów wybieranych jest przez stan nauczycielski w Obojgu Terytoriach z jednej listy.
8.4 3 posłów wybieranych jest przez stan absolwencki.

9 WYBÓR RAD SZKÓŁ
9.1 Rady Szkoły są dwie; odrębnie dla każdego z Terytoriów.
9.2 W Radzie Szkoły stany: uczniowski, nauczycielski i rodzicielski reprezentuje po 4 przedstawicieli. Stan absolwencki reprezentuje 1 przedstawiciel. W skład każdej Rady Szkoły wchodzi też z mocy prawa Dyrektor Szkoły, dysponujący jednym głosem.

10 WYBÓR SĘDZIÓW SZKOLNYCH
10.1 W skład Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów wchodzi 12 sędziów, po 6 z każdego Terytorium.
10.2 Stan uczniowski, nauczycielski i rodzicielski reprezentuje po 2 sędziów z każdego Terytorium.
10.3 Absolwenci nie zasiadają w Sądzie Szkolnym.

11 PRZEPROWADZENIE WYBORÓW
11.1 Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania w wyborach. Wzór karty stanowi załącznik nr 2.
11.2 Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przeprowadzania wyborów. W szczególności sprawdza, zamyka i opieczętowuje urnę wyborczą, sprawdza karty do głosowania, porównuje tożsamość osób przybyłych na głosowanie ze spisem wyborców.
11.3 Komisja Wyborcza czuwa w dniu wyborów nad przestrzeganiem Ordynacji Wyborczej w miejscu i czasie głosowania.
11.4 Komisja Wyborcza ustala i podaje do wiadomości publicznej wynik wyborów w danym Terytorium.

12 SPOSÓB GŁOSOWANIA
12.1 Głosować można tylko osobiście.
12.2 Komisja Wyborcza po sprawdzeniu na liście wyborców i odebraniu podpisu wyborcy wydaje kartę do głosowania.
12.3 Głosowanie polega na wyborze spośród przedstawionych kandydatów, oznaczeniu swojego wyboru i wrzuceniu przez wyborcę wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej.
12.4 Głosujący wybiera pomiędzy kandydatami stawiając znaki X w kratce obok nazwiska kandydata.
12.5 Wyborca ze stanu uczniowskiego, rodzicielskiego bądź nauczycielskiego może postawić znaki X w nie więcej jak dziesięciu kratkach na liście kandydatów na posłów. Czyni to na karcie dla swojego stanu z danego Terytorium.
12.6 Wyborca ze stanu absolwenckiego może postawić znaki X w nie więcej jak trzech kratkach na liście kandydatów na posłów. Czyni to na karcie dla swojego stanu z danego Terytorium.
12.7 Wyborca może postawić nie więcej niż cztery znaki X na każdej z list kandydatów stanów: uczniowskiego, rodzicielskiego i nauczycielskiego na członków Rady Szkoły.
12.8 Wyborca może postawić jeden znak X na liście kandydatów stanu absolwenckiego członka Rady Szkoły.
12.9 Wyborca może postawić nie więcej jak dwa znaki X na każdej z list kandydatów na sędziów ze swojego Terytorium.

13 GŁOS NIEWAŻNY
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli -
- na karcie do głosowania postawiono więcej znaków X, niż pozwala na to sposób głosowania.
- karta jest całkowicie przedarta.

14 WYNIKI GŁOSOWANIA
14.1 Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przez dany stan na jednym z Terytoriów Komisja Wyborcza przystępuje do obliczenia wyników głosowania. Na podstawie spisu wyborców Komisja Wyborcza -
- ustala frekwencję wyborczą;
- ustala liczbę głosów nieważnych;
- sporządza listę kandydatów według liczby zebranych głosów na poszczególnych kartach.
14.2 Komisja Wyborcza sporządza Protokół Komisji Wyborczej, którego wzór stanowi załącznik nr 3. Protokół podpisują wszystkie osoby obecne przy jego sporządzeniu. Po sporządzeniu Protokołu, Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów i skład władz Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów.
14.3 Kandydaci, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów na danej liście otrzymują mandat przedstawicielski. W przypadku równomiernego rozłożenia się głosów i niemożliwości wyłonienia określonej prawem liczby przedstawicieli, przeprowadza się wybory uzupełniające w danym stanie i Terytorium.

15 DZIAŁANIA NAGANNE
Niedopuszczalne jest -
- obrażanie kontrkandydatów;
- zastraszanie wyborcy;
- naruszenie urny wyborczej;
- fałszowanie kart wyborczych, ich kradzież oraz dosypywanie głosów;
- głosowanie przez osobę do tego nieuprawnioną bądź głosowanie wielokrotne;
- zakłócanie głosowania, fałszowanie wyników głosowania bądź wyników wyborów.

16 PROTESTY WYBORCZE
16.1 Protesty wyborcze składa się do Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów w terminie 7 dni od zakończenia wyborów. Sąd Szkolny bada protest wyborczy pod względem zasadności, rozpatruje i rozstrzyga o ważności wyborów.
16.2 Protest wyborczy może być wniesiony przeciwko: ważności wyborów w całości, ważności wyborów w danym stanie i Terytorium, wyborowi danego kandydata.
16.3 Sąd Szkolny unieważniając wybór wskazuje czynności wyborcze, które należy powtórzyć.

17 WYGAŚNIĘCIE MANDATU
17.1 Jeżeli mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów, członka Rady Szkoły albo Sędziego Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów wygasł w czasie kadencji, przejmuje go kandydat z jego stanu i Terytorium, który w wyborach uzyskał kolejną największą liczbę głosów.
17.2 Mandat wygasa w razie rezygnacji z godności albo utraty obywatelstwa.

18 PRZEPISY KOŃCOWE
Wygasają następujące prawa szkolne -
- Ordynacja Wyborcza do Sejmu i Rad Szkoły po zmianach 12 listopada 2001
- Ustawa o Zapełnianiu Wakujących Miejsc Mandatowych

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone