"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
30.09.2023, imieniny Geraldy, Honoriusza, Wery
BednarSzok >> Ustawa o informacji

Ustawa o informacji

Niniejsza ustawa reguluje powinności władz Rzeczpospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów dotyczące informacji publicznej.

Postanowienia ogólne

Art. 1 Wszelkie akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Szkolnej obojga Terytoriów (dalej: RSOT) winny być publicznie dostępne. Władze RSOT są zobowiązane do rzetelnego informowania obywateli o swej działalności.
Art. 2 Rady Szkół Terytorium Bednarska oraz Terytorium Raszyńska dysponują na podlegających im Terytoriach Tablicami Informacyjnymi umieszczonymi w widocznych miejscach.
Art. 3Tablice Informacyjne powinny zawierać powierzchnie do użytku Rady Szkoły, Sejmu RSOT oraz Sądu Szkolnego.


Postępowanie w sprawie ustaw Sejmu RSOT

Art. 4Szef Kancelarii Sejmu ma obowiązek informować Ministrów Informacji obu Terytoriów lub Premiera o ustalonym terminie posiedzenia Sejmu przynajmniej na 14 dni przed tym terminem.
Art. 5Ministrowie Informacji obu Terytoriów mają obowiązek zamieścić na podlegającej im Tablicy Informacyjnej wiadomość o terminie najbliższego posiedzenia Sejmu lub Rady Szkoły danego Terytorium przynajmniej na 10 dni przed tym terminem.
Art. 6Szef Kancelarii Sejmu ma obowiązek zamieścić teksty uchwalonych przez Sejm RSOT ustaw na Tablicach Informacyjnych obu Terytoriów, w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od daty ich uchwalenia.
Art. 7Szef Kancelarii Sejmu ma obowiązek dostarczyć teksty uchwalonych przez Sejm RSOT ustaw Ministrom Informacji obu Terytoriów w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od daty ich uchwalenia.
Art. 8Ministrowie Informacji obu Terytoriów mają obowiązek przedstawić teksty uchwalonych przez Sejm RSOT ustaw Radzie Szkoły, do której należą, na najbliższym posiedzeniu danej Rady. Członkowie Rady są zobowiązani do zapoznania się z przekazanymi im tekstami.


Postępowanie w sprawie decyzji i rozporządzeń Rady Szkoły

Art. 9Ministrowie Informacji obu Terytoriów mają obowiązek zamieścić na Tablicy Informacyjnej swego Terytorium treść decyzji i rozporządzeń wydanych przez Radę Szkoły, do której należą, w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od daty ich wydania oraz opatrzyć datą wywieszenia na tablicy.


Postępowanie w sprawie terminów rozpraw oraz wyroków Sądu Szkolnego

Art. 10Sąd Szkolny winien zamieszczać na Tablicach Informacyjnych obu Terytoriów informacje o terminach, miejscach, stronach i przedmiotach rozpraw z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Art. 11Sąd Szkolny winien zamieszczać na Tablicach Informacyjnych obu Terytoriów informacje o swoich werdyktach nie później niż trzy dni robocze od ich wydania.
Art. 12Zamieszczanie wyżej wymienionych informacji jest obowiązkiem Przewodniczącego składu sędziowskiego orzekającego w danej sprawie.
Art. 13Wyżej wymienione informacje winny być zamieszczone na Tablicy Informacyjnej Terytorium, do którego należą strony w danej sprawie lub którego ta sprawa dotyczy.


Termin wejścia w życie aktów prawnych

Art. 14Decyzje oraz rozporządzenia Rad Szkół obu Terytoriów oraz uchwalone przez Sejm RSOT ustawy wchodzą w życie z chwilą wywieszenia ich na Tablicy Informacyjnej, chyba że w ich treści zawarto informację o vacatio legis. Okres vacatio legis nie może być jednak krótszy niż trzy dni robocze.


Zdjęcie aktów prawnych z Tablicy Informacyjnej

Art. 15Wszelkie akty prawne (z wyjątkiem priorytetowych), zamieszczone na Tablicy Informacyjnej, mogą zostać z niej zdjęte nie wcześniej niż po 14 dniach od wejścia danego aktu w życie. Po tym terminie akt prawny dostępny jest w archiwum.


Archiwa aktów prawnych

Art. 16Ministrowie Informacji winni prowadzić archiwa ustaw Sejmu RSOT oraz wszelkich obowiązujących na danym Terytorium decyzji i rozporządzeń Rad Szkół.
Art. 17Każdy z wyżej wymienionych aktów prawnych winien znaleźć się w archiwum nie później niż w terminie tygodnia od wejścia w życie. Akty prawne przechowywane są w archiwach w postaci wydruków opatrzonych podpisami stosownych osób. Akty prawne przechowywane są też w formie elektronicznej.
Art. 18Ministrowie Informacji obydwu Terytoriów są zobowiązani do udostępniania zawartości archiwum (tj. wszelkich zgromadzonych w nim aktów prawnych) każdemu zainteresowanemu Obywatelowi RSOT.
Art. 19Ministrowie Informacji obydwu Terytoriów odpowiadają za kompletność elektronicznych kopii zasobów archiwów; kopie te powinny być także dostępne na stronach internetowych obydwu Terytoriów.
Art. 20Informacja o sposobie dostępu do archiwów, o których mowa w art. 16, powinna znajdować się na Tablicach Informacyjnych obydwu Terytoriów.


Postępowanie w przypadku ofert pracy i przetargów sygnowanych przez Radę Szkoły

Art. 21Informacje o wszelkich pracach bednarowych lub przetargach sygnowanych przez Radę Szkoły bądź jej członków winny być umieszczane na Tablicy Informacyjnej danego Terytorium w ciągu tygodnia od zatwierdzenia budżetu lub przed planowanym terminem rozpoczęcia pracy/przetargu. W przypadku tzw. prac nagłych, których wykonanie musi się odbyć w terminie krótszym niż jeden tydzień, informacja powinna zostać wywieszona niezwłocznie.
Art. 22Zamieszczone na Tablicy Informacyjnej oferty powinny zawierać listę umożliwiającą zapisanie się chętnych do wyżej wymienionych prac/przetargów.
Art. 23Członek Rady Szkoły odpowiedzialny za dany przetarg lub rekrutację ma obowiązek umieścić imienną listę osób, z którymi zawarto umowy na wykonanie danej pracy, najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.


Akty priorytetowe

Art. 24Priorytetowymi aktami prawnymi obowiązującymi na terenie RSOT są: Konstytucja
Art. 25Wymienione w art. 24 akty priorytetowe winny zostać umieszczone na Tablicach Informacyjnych obydwu Terytoriów na stałe.


Informacje o składzie władz szkolnych

Art. 26Na Tablicach Informacyjnych obydwu Terytoriów winny znajdować się aktualne listy osób wchodzących w skład władz szkolnych.
Art. 27Ministrowie Informacji mają obowiązek zamieścić na podlegającej im Tablicy Informacyjnej aktualną, pełną listę członków Rady Szkoły danego Terytorium; lista ta powinna zawierać imiona i nazwiska członków Rady Szkoły wraz ze stanem, z którego pochodzą, oraz ich funkcjami.
Art. 28Szef Kancelarii Sejmu winien zamieścić na Tablicach Informacyjnych obydwu Terytoriów aktualną, pełną listę posłów z wyszczególnionym składem Prezydium Sejmu. Lista ta winna zawierać imiona i nazwiska posłów wraz ze stanem i Terytorium, z których pochodzą. Szef Kancelarii Sejmu podaje też na Tablicach Informacyjnych skład Kancelarii i jej elektroniczny adres.
Art. 29Prezes Sądu winien zamieścić na Tablicach Informacyjnych obydwu Terytoriów aktualną, pełną listę składu sędziowskiego. Lista ta winna zawierać imiona i nazwiska sędziów wraz ze stanem i Terytorium, z których pochodzą.


Niewypełnianie obowiązków przez Szefa Kancelarii Sejmu oraz Ministrów Informacji

Art. 30W przypadku niewypełniania przez Szefa Kancelarii Sejmu obowiązków określonych w niniejszej ustawie może on zostać odwołany przez Sejm RSOT.
Art. 31W przypadku niewypełniania przez Ministrów Informacji obydwu Terytoriów obowiązków określonych w niniejszej ustawie mogą oni zostać przez Sejm RSOT ukarani grzywną w wysokości 50% swego wynagrodzenia.


Przepisy końcowe

Art. 32Ministrowie Informacji obydwu Terytoriów mają obowiązek zorganizować wywieszenie Tablic Informacyjnych na danym Terytorium do dnia 7 listopada 2003 r.


Niniejsza ustawa została uchwalona na Sejmie RSOT dnia 27 października 2003 r.

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone