"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
19.04.2024, imieniny Alfa, Leonii, Tytusa
BednarSzok >> Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Bednarska"
im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji
oraz Społecznego Gimnazjum nr 20


uchwalony 26 października 1991 roku, zmieniony 9 listopada 1998 i 2 czerwca 2003

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Bednarska" oraz Społeczne Gimnazjum nr 20 tworzą Rzeczpospolitą Szkolną Obojga Terytoriów.

Podstawowe prawa i obowiązki członków społeczności obu szkół określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów i odpowiednio: Statut I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji lub Statut Społecznego Gimnazjum nr 20.

Niniejszy regulamin określa zasady współdziałania i reguły zachowań obowiązujące w społeczności szkolnej. Stanowi zarazem niezbędne uzupełnienie treści Statutów.

1.1 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek respektować Konstytucję Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów oraz podporządkowywać się uchwałom konstytucyjnych władz szkolnych.
1.2 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
1.3 Każdy członek społeczności szkolnej może w sprawach spornych odwołać się do Sądu Szkolnego.

2.1 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i życzliwością oraz okazywać wzajemną tolerancję; na co dzień powinni przestrzegać zasad dobrego wychowania.
2.2 Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny pracy, a w szczególności:
- obecności na zajęciach lekcyjnych,
- punktualności,
- rzetelności w przygotowaniu do zajęć,
- maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji,
- unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach,
- terminowego oddawania prac domowych (uczniowie),
- terminowego sprawdzania prac domowych i klasowych (nauczyciele).
2.4 Nauczyciele są zobowiązani w miarę możliwości pomagać uczniom w rozwiązywaniu ich problemów.
2.5 Uczniowie mogą formułować ocenę pracy nauczycieli i przedstawiać ją Dyrektorowi szkoły. Rady Szkół są zobowiązane do przeprowadzenia anonimowych ankiet w tej sprawie przynajmniej raz do roku.

3. 1 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni starać się, aby szkoła była miejscem bezpiecznym i aby panowało w niej wzajemne zaufanie. W związku z tym:
- nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa przez nieprzemyślane czy nieodpowiedzialne zachowania,
- nie dopuszczają do aktów przemocy, bójek, agresji słownej,
- nie używają wulgarnego słownictwa,
- unikają sytuacji umożliwiających kradzieże.
3.2 Wszyscy powinni dbać o czystość i o wyposażenie szkoły. Niedopuszczalne jest niszczenie sprzętu, brudzenie ścian, zaśmiecanie podłogi itp.
3.3 Wszyscy rzetelnie powinni wykonywać podjęte wobec szkoły zobowiązania.
3.4 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek przestrzegania reguł korzystania z pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, siłowni i boiska szkolnego.

4.1 Rodzice (opiekunowie) mają prawo otrzymywać od nauczycieli pełną informację o postępach w nauce i o problemach ich dziecka
4.2 Rodzice (opiekunowie) powinni:
- uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez szkołę,
- współpracować ze szkołą w przypadku trudności wychowawczych z ich dzieckiem,
- usprawiedliwiać na piśmie lub osobiście każdą nieobecność swego dziecka na zajęciach obowiązkowych,
- uczestniczyć w różnych formach w życiu szkoły.
4.3 Rodzice (opiekunowie) na podstawie wniosku na piśmie mogą uzyskać od wychowawcy zgodę na nieobecność dziecka na zajęciach z przyczyn innych niż choroba - na czas nie dłuższy niż 7 dni. Dłuższa nieobecność na zajęciach z przyczyn innych niż choroba powinna być uzgodniona z Dyrektorem szkoły.
4.4 Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach może w uzasadnionych przypadkach zostać przyjęte przez wychowawcę nie od rodziców, ale od samego ucznia.

5.1 Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 8.30. Zajęcia dodatkowe mogą rozpoczynać się od godz. 7.30.
5.2 Lekcje trwają po 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają nie krócej niż 10 min.; przerwa obiadowa trwa 30 minut.
5.3 W uzasadnionych przypadkach jedynie Dyrektor może zarządzić zmianę tego porządku.

6.1 Prace klasowe nie mogą się odbywać częściej niż trzy razy w tygodniu i powinny być zapowiadane z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie dotyczy to prac klasowych z języków obcych, kartkówek i prac poprawkowych.
6.2 Jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa.
6.3 Praca klasowa to sprawdzian obejmujący materiał z co najmniej dwóch tygodni nauki.

7.1 Szkoła zapewnia podstawową opiekę medyczną (stała obecność pielęgniarki, dyżury lekarza, apteczka z lekami pierwszej pomocy, izolatka).
7.2 Szkoła zapewnia uczniom zbiorowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpiecza nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.

8.1 Uczniów gimnazjum obowiązuje całkowity zakaz:
- palenia papierosów,
- picia alkoholu i przebywania pod jego wpływem.
8.2 Pozostałych członków społeczności szkolnej powyższe zakazy obowiązują na terenie szkoły oraz podczas imprez i wycieczek szkolnych.
8.3 Podczas wycieczek szkolnych zakazy te mogą wyjątkowo zostać uchylone przez wychowawcę (opiekuna grupy) wobec pełnoletnich członków społeczności szkolnej.
8.4 Wszystkich członków społeczności szkolnej obowiązuje kategoryczny zakaz używania, posiadania i rozprowadzania narkotyków bądź jakichkolwiek środków odurzających. Każdy z członków społeczności szkolnej ma moralny obowiązek nieczynienia tajemnicy z posiadanych informacji dotyczących złamania tego zakazu.

9.1 Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grożą uczniom następujące kary:
9.1.1 Rozmowa ostrzegawcza z Dyrektorem.
9.1.2 Rozmowa wychowawcy lub Dyrektora z rodzicami ucznia.
9.1.3 Zakaz uczestniczenia w wycieczkach i imprezach szkolnych.
9.1.4 Nagana z wpisaniem do akt.
9.1.5 Okresowe pozbawienie praw obywatelskich Rzeczypospolitej Szkolnej
9.1.6 Zawieszenie w prawach ucznia.
9.1.7 Usunięcie ucznia ze szkoły.
9.2 O zastosowaniu kary decyduje:
9.2.1 Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą - punkty 1, 2, 3;
9.2.2 Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną - punkty 4, 6, 7;
9.2.3 Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej na wniosek Dyrektora - punkt 5.
9.3 Za stworzenie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa swojego lub innych osób grożą uczniom kary wymienione w punktach 9.1.4-9.1.7.
9.4 Kary, które mogą zostać zastosowane wobec nauczycieli, określone są przepisami Kodeksu Pracy. Ponadto wobec nauczycieli, absolwentów, a także rodziców może zostać zastosowana kara pozbawienia praw obywatelskich Rzeczypospolitej Szkolnej, nałożona przez Sejm.

10.1 Nagrody przyznawane są uczniom przez Dyrektora i Radę Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia oraz za działania na rzecz szkoły i aktywność w zakresie realizacji jej idei wychowawczych. Przewidziane są m.in.:
- pochwała sformułowana przez Dyrektora,
- list gratulacyjny od Rady Szkoły,
- nagroda książkowa,
- nagroda pieniężna wypłacana w bednarach, w kwocie ustalonej wspólnie przez Dyrektora i Radę Szkoły.
10.2 Osoby szczególnie zasłużone dla szkoły mogą otrzymać tytuł "Budowniczy szkoły" oraz symboliczną nagrodę - kielnię murarską ze stosownym napisem.
10.3 Nauczyciele otrzymują nagrody określone w Kodeksie Pracy, w szczególności nagrody pieniężne według zasad "Regulaminu wynagradzania".


BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone