"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
31.05.2023, imieniny Anieli, Feliksa, Kamili
BednarSzok >> Regulamin Sądu

Regulamin Sądu

uchwalono 26 kwietnia 2002

Na mocy punktu 19 Ustawy o Sądzie Rzeczypospolitej Szkolnej stanowi się, co następuje:
1 Sąd Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów, czyli Sąd Szkolny, jest niezawisły.
2 Orzekając Sąd Szkolny kieruje się poczuciem sprawiedliwości, bezstronności i uniwersalnymi zasadami przewodu sądowego, jak: jawność i bezpośredniość postępowania, oraz prawo strony do przedstawienia i obrony swego stanowiska. Sąd Szkolny dąży do ugodowego zakończenia sprawy.
3 Sędziowie wybierają ze swojego składu Prezesa Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej, który kieruje całokształtem pracy Sądu Szkolnego.
4 Sąd Szkolny pierwszej instancji orzeka w składzie trzech Sędziów, chyba że ze względu na zawiłość lub wagę sprawy uzna za zasadne rozszerzenie składu, przy zachowaniu równości stanów.
5 Sąd Szkolny drugiej instancji orzeka w składzie trzech, sześciu lub dziewięciu Sędziów, przy zachowaniu równości stanów. Skład trzyosobowy powołuje Prezes Sądu wśród Sędziów, którzy nie orzekali w danej sprawie jako Sąd Szkolny pierwszej instancji.
6 O rozszerzeniu składu sądzącego pierwszej instancji oraz o liczebności składu Sądu Szkolnego drugiej instancji decyduje Prezes Sądu, po konsultacji z Sędziami.
7 Wydając orzeczenie Sędziowie zmierzają do jednomyślności, jeśli nie da się jej osiągnąć, orzeczenie zapada większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego składu orzekającego, którego każdorazowo wyznacza Prezes Sądu.
8 Sąd Szkolny drugiej instancji w toku postępowania wysłuchuje relacji co najmniej jednego Sędziego orzekającego w pierwszej instancji. 9 Posiedzenia Sądu Szkolnego są jawne. Na wniosek strony Sąd Szkolny może z ważnych powodów wyłączyć jawność.
10 Strona może występować przed Sądem sama lub z pełnomocnikiem.
11 Pozew składa się Sądowi Szkolnemu w ilości egzemplarzy umożliwiającej doręczenie go stronie przeciwnej, jeżeli pozwanych jest nie więcej niż 10. Pozew winien zawierać:

>> zwięzłe i przejrzyste przedstawienie stanu faktycznego,
>> jednoznaczne sprecyzowanie żądania,
>> wnioski dowodowe,
>> wyjaśnienie, czy przed wniesieniem pozwu zostały wyczerpane kroki

zmierzające do pojednania stron.
12 Sąd Szkolny doręcza pozew drugiej stronie (stronom), która w terminie 7 dni może złożyć na piśmie, w stosownej ilości egzemplarzy, odpowiedź zawierającą:

>> ustosunkowanie się do zarzutów,
>> wnioski dowodowe.

13 Stronom i ustanowionym przez nie pełnomocnikom Sąd Szkolny dokonuje doręczeń przez przekazanie informacji lub pisma bezpośrednio zainteresowanym, w sposób nie budzący wątpliwości, że dotarły do ich wiadomości lub też, gdy liczba stron przekracza 10 osób poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Terytorium, z którego pochodzą strony.
14 Sąd Szkolny każdorazowo dokonuje na tablicy ogłoszeń w każdym z Terytoriów ogłoszenia o terminie, stronach i przedmiocie wyznaczonej rozprawy, a następnie o treści kończącego ją orzeczenia.
15 W toku rozprawy przewodniczący składu sądzącego udziela stronom i pełnomocnikom kolejno głosu zaczynając od strony powodowej. Po przeprowadzeniu dowodów i końcowym wystąpieniu stron, gdy Sąd Szkolny uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, przewodniczący zamyka rozprawę.
16 Sąd Szkolny ogłasza orzeczenie po naradzie przez odczytanie merytorycznego rozstrzygnięcia i jego zasadniczych motywów oraz ustnie podaje pełne uzasadnienie.
17 Od orzeczenia Sądu Szkolnego pierwszej instancji stronie przysługuje odwołanie do Sądu Szkolnego drugiej instancji w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.
18 Odwołanie powinno być złożone do Sądu Szkolnego na piśmie w ilości egzemplarzy umożliwiającej doręczenie go bezpośrednio zainteresowanym (strona przeciwna, jej pełnomocnik) i zawierać jednoznacznie sprecyzowane zarzuty do rozstrzygnięcia Sądu Szkolnego pierwszej instancji

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone