"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
30.09.2023, imieniny Geraldy, Honoriusza, Wery
BednarSzok >> Regulamin Sejmu

Regulamin Sejmu

tekst jednolity po zmianach 6 października 2003

PREZYDIUM SEJMU

1 Pracami Sejmu kieruje Prezydium przy pomocy Kancelarii Sejmu.
1.1 W skład Prezydium Sejmu wchodzą: Marszałek i Wicemarszałkowie.
1.2 Wybór Marszałka i Wicemarszałków przeprowadzany jest na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji w sposób opisany w Ustawie o trybie wyboru Prezydium Sejmu.
1.3 Sekretarza mianuje Marszałek w dwa tygodnie od pierwszego posiedzenia Sejmu spośród obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej nie będących członkami władz Szkoły.
1.3.1 Sekretarza sejmu zatrudnia Kancelaria Sejmu. Kwotę wynagrodzenia Sekretarza określa budżet bednarowy.
1.3.2 Sekretarz Sejmu protokołuje posiedzenia sejmowe i sporządza listę obecności posłów. Protokół i listę obecności przekazuje Kancelarii Sejmu.
1.4 Prezydium pełni swoje funkcje do chwili wyboru nowego Prezydium. Oznacza to w szczególności, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji jest zwoływane przez dotychczasowe Prezydium, nie później niż po upływie dwóch tygodni od chwili zakończenia wyborów.
1.4.1 Prezydium przedstawia Sejmowi proponowany porządek obrad. Prezydium ma prawo i obowiązek włączyć do proponowanego porządku jedynie te inicjatywy ustawodawcze, które zostały zgłoszone prawomocnie. Każdy poseł ma prawo zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad. Taki wniosek musi być głosowany. Gdy porządek zostanie ustalony nie jest możliwa jego zmiana.
1.5 Aby inicjatywa ustawodawcza została zgłoszona prawomocnie musi spełniać następujące warunki:
1.5.1 Zostać zgłoszona przez organ do tego uprawniony.
1.5.2 Zostać przesłana do Prezydium na piśmie poprzez Kancelarię Sejmu co najmniej na tydzień przed posiedzeniem, na którym będzie rozpatrywana.
1.5.3 Zostać wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń co najmniej na tydzień przed tą datą.
1.5.4 Wszelkie uchwały i wezwania nie wpływające na stan prawny w Szkole nie muszą spełniać powyższych wymogów.
1.6 Członkowie Prezydium na zmianę przewodniczą obradom Sejmu. Do obowiązków przewodniczącego obradom należy:
1.6.1 Rozpatrywanie wniosków formalnych.
1.6.2 Prowadzenie dyskusji - udzielanie i odbieranie głosu mówcom, sporządzanie listy mówców.
1.6.3 Przeprowadzanie głosowań i ustalanie ich trybu (ustalanie kolejności głosowania wniosków).
1.7 Archiwum Sejmu prowadzi Kancelaria Sejmu. Muszą tam znajdować się pełne teksty uchwalanych ustaw oraz protokoły głosowań. Prezydium Sejmu posiada pewną ilość bednarów przeznaczonych na opłacenie przepisywania ustaw. Kwotę tę określa corocznie budżet bednarowy Szkoły. Prezydium ma również obowiązek opublikować uchwalone ustawy oraz przekazać ich tekst władzom szkolnym.
1.8.1 Prezydium zwołuje Sejm na wniosek własny, 10 posłów lub gdy zgłoszono inicjatywę ustawodawczą.
1.8.2 Prezydium Sejmu jest zobowiązane poinformować posłów o terminie posiedzenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przesłać im projekty ustaw.

PODEJMOWANIE DECYZJI

2 Sejm na mocy swych uprawnień zmienia Konstytucję i przyjmuje ustawy. Procedura legislacyjna wygląda następująco:
2.1 Rozpatrywane są jedynie projekty ustaw zgłoszone prawomocnie i nie usunięte przez Sejm z porządku obrad.
2.2 Na posiedzeniu Sejmu odbywają się kolejno: przedstawienie Izbie projektu przez wnioskodawcę i dyskusja.
2.3 Podczas dyskusji istnieje możliwość proponowania poprawek. Poprawki muszą zostać przekazane Prezydium na piśmie. Muszą one dotyczyć konkretnych punktów rozpatrywanego projektu, w przeciwnym razie nie mogą być głosowane. Można też zgłosić wniosek o przesłanie projektu komisji lub odrzucenie projektu w całości.
2.4 Po zamknięciu dyskusji Prezydium ustala kolejność głosowania poprawek oraz informuje o niej Izbę. Następnie poprawki są głosowane.
2.4.1 Jako pierwsze głosowane są ewentualne wnioski o odrzucenie projektu w całości, bądź o przesłanie projektu do komisji.
2.4.2 Jeżeli projekt zostanie odrzucony, proces legislacyjny kończy się i kolejne wnioski i poprawki nie są głosowane.
2.5 Jeżeli projekt zostanie odesłany komisji, dalsze poprawki nie są głosowane. Sejm wybiera natomiast przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji ustala termin jej posiedzenia i przewodniczy mu. W pracach komisji z prawem decyzji mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani posłowie. Inni członkowie społeczności szkolnej mają w niej jedynie głos doradczy. Po zakończeniu swoich prac komisja przedstawia swój projekt występując jako wnioskodawca. Proces legislacyjny zaczyna się wtedy od punktu 2.2
2.6 Po zakończeniu głosowania projekt jest głosowany w całości w nowej, zmienionej formie.

3 Sejm obraduje na posiedzeniach.
3.1 Posiedzenia Sejmu są otwarte dla publiczności i odbywają się w terminach znanych szkolnej społeczności.
3.2 Liczbę obecnych na posiedzeniu posłów ustala się za pomocą listy obecności znajdującej się przy wejściu do sali posiedzeń. Faktyczna lista posłów znajdujących się na sali nie ma znaczenia przy podejmowaniu decyzji o istnieniu lub braku quorum.
3.3 Quorum jest konieczne jedynie dla przegłosowania całości projektu. Projekt może zostać odrzucony, przesłany do komisji, mogą zostać doń wniesione poprawki nawet wtedy, gdy brak jest połowy posłów.
3.4 Posłowie mogą głosować jedynie osobiście.
4 Diety
4.1 Sejm może określić wysokość rocznej diety poselskiej oraz ewentualnych potrąceń za nieobecności.
4.2 Kancelaria Sejmu po ostatnim posiedzeniu, przesyła Radom Szkoły zapotrzebowanie bednarowe, które jest włączane do kolejnego budżetu.

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone