"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
30.09.2023, imieniny Geraldy, Honoriusza, Wery
BednarSzok >> UCHAWAŁA RADY NA TEMAT REKRUTACJI DO I SLO - projekt

UCHAWAŁA RADY NA TEMAT REKRUTACJI DO I SLO - projekt

Tytus Izdebski

UCHAWAŁA RADY NA TEMAT REKRUTACJI DO I SLO
PROJEKT


1. W każdym roku szkolnym Dyrektor Szkoły ogłasza do 30 września limit miejsc do klas I na następny rok szkolny oraz szczegółowy regulamin rekrutacji. Informacje te podaje się na stronie internetowej Szkoły w specjalnym serwisie dla kandydatów

2. Rada do spraw Rekrutacji i Promocji powołana przez Radę Nauczycieli opracowuje do 31 X i podaje do wiadomości szczegółowy terminarz zebrań dla kandydatów i terminy egzaminów

3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę :

1. Wynik egzaminu pisemnego z języka polskiego i kultury – 0-20 pkt
2. Wynik egzaminu pisemnego z matematyki – 0-20 pkt

3. Ocena z rozmowy na temat wybranych lektur – 0-22 pkt
4. Oceny z trzech wybranych przedmiotów na świadectwie drugiej klasy gimnazjum ( spośród : historia, geografia, fizyka, biologia, geografia, chemia, języki obce, informatyka ) – 0-18 pkt
5. Punkty preferencyjne : 10 pkt dla absolwentów 20 Gimnazjum Społecznego i 10 pkt dla finalistów i laureatów Olimpiad przedmiotowych

Lista przyjętych powstaje jako lista osób które otrzymały największą liczbę punktów w ramach istniejącego limitu miejsc, z tym że Rada Nauczycieli może ustalić dolny limit liczby punktów i w ten sposób ograniczyć liczbę przyjętych.
Do listy przyjętych dołączona jest lista rezerwowa obejmująca nie więcej osób niż lista przyjętych. W razie rezygnacji z miejsca osoby przyjętej, na miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

4. Dyrektor dysponuje pulą 10 % miejsc w klasach I, którą rozporządza dowolnie, z tym że we wrześniu następnego roku informuje Radę o powodach przyjęcia konkretnych osób.

5. Pula dyrektorska rozdzielana jest po ogłoszeniu wyników normalnej kwalifikacji. Osoby, które z niej korzystają powinny najpierw poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu w normalnym trybie, a potem złożyć odwołanie do Dyrektora

6. Od listopada do czerwca – co miesiąc odbywają się zebrania dla kandydatów, chyba że postępowanie rekrutacyjne zakończy się przed czerwcem

7. Egzamin do Szkoły przeprowadza się w trzech turach :

1. w styczniu – wypełnia się połowę 25 % puli miejsc
2. w marcu – wypełnia się 50 % puli miejsc
3. w czerwcu – wypełnia się pozostałe miejsca


8. Osoby przyjęte w turze styczniowej i marcowej zobowiązane są w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników do wpłaty wadium w wysokości miesięcznego czesnego jako gwarancję utrzymania miejsca w szkole. Wpłacone pieniądze zostaną odliczone od czesnego w pierwszym roku nauki. W wypadku rezygnacji z miejsca wpłacona suma przepada

9. Opłatę egzaminacyjna ustala Zarząd. Opłata ta jednak musi pokrywać koszty egzaminu oraz koszty kampanii promocyjnej oraz organizacji zebrań dla kandydatów

10. Komisja Rady do Spraw Rekrutacji w ramach dostępnego budżetu realizuje akcję promocyjną Szkoły, której koniecznymi elementami są :

- plakat reklamujący Szkołę
- reklamy w Internecie
- reklama w radiu przed zebraniami
- specjalne prezentacje w 20 Gimnazjum Społecznym

- akcja ulotowa w gimnazjach województwa warszawskiego
- odpowiednie przygotowanie zebrań dla kandydatów
- witryna w Internecie, odpowiednio administrowana

11. Wszystkie ciała statutowe Szkoły zobowiązane są do współpracy przy przygotowaniu Oferty Szkoły na dany rok szkolny, która w sposób realny przekona kandydatów i ich rodziców do wydatkowania określonej sumy na naukę w I SLO.
Utworzono: 31.07.2006;

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone