"BednarSzok" był Niezależnym Internetowym Serwisem Informacyjnym poświęconym Zespołowi Szkół "Bednarska". Działał w latach 1999-2006.
Poniższe informacje prezentowane są wyłącznie dla celów archiwalnych.
 
Szukasz oficjalnej strony Bednarskiej? www.bednarska.edu.pl
19.04.2024, imieniny Alfa, Leonii, Tytusa
BednarSzok >> Ustawa Bednarowa

Ustawa Bednarowa

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów 10 stycznia 2005 r.

1. Bednar wskazuje na wartość prac na rzecz Szkoły, a także prac związanych z działaniami Szkoły na zewnątrz, wykonywanych przez obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej.

2. Celem istnienia bednara jest pobudzanie uczniów do pracy na rzecz Szkoły i prac związanych z działaniami Szkoły na zewnątrz.

3. Uczniowie opłacają bednarami swoją część czesnego za naukę w szkole.

4. Rok budżetowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

5. Rady Szkół, w których obowiązuje system bednarowy, określają zasady wyceny wartości prac uczniów w bednarach.

6. Rady Szkół, w których obowiązuje system bednarowy, mają obowiązek przygotować i przekazać do rozpatrzenia Sejmowi Rzeczypospolitej Szkolnej projekt budżetu na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Sejmu Rzeczpospolitej Szkolnej.

7. Budżet Terytorium określa:
-Wysokość czesnego i związanych z nim przychodów,
-Całość wydatków w rozbiciu na poszczególne działy.

8. Uczniowie mają obowiązek wpłacić czesne w terminie określonym Ustawą budżetową.

9. Rady szkół, w których obowiązuje system bednarowy, wspólnie odpowiadają za emisję bednarów.

10. Ustawa budżetowa może różnicować wysokość czesnego.

Przepisy przejściowe

11. Unieważnia się

Prawo Budżetowe, uchwalone 4 lutego 2002
Ustawę Bednarową, uchwaloną 6 października 2003
Ustawę o Dietach Poselskich, uchwaloną 12 maja 2003

12.Zmienia się brzmienie:

Punktu 8 Ustawy o Sądzie Rzeczypospolitej Szkolnej, uchwalonej 15 kwietnia 2002, na: Sąd Szkolny nie wymierza kar, z wyjątkiem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu bednarowego.

Artykułu 21 Ustawy o Informacji, uchwalonej 27 października 2003, na: Informacje o budżecie, wszelkich pracach bednarowych i przetargach sygnowanych przez Radę Szkoły bądź jej członków winny być umieszczane na Tablicy Informacyjnej danego Terytorium w ciągu tygodnia od zatwierdzenia budżetu lub przed planowanym terminem rozpoczęcia pracy/przetargu. W przypadku tzw. prac nagłych, których wykonanie musi się odbyć w terminie krótszym niż jeden tydzień, informacja powinna zostać wywieszona niezwłocznie.

Regulaminu Sejmu, uzupełniając go o rozdział 4 "Diety" o następującej treści:
4.1 Sejm może określić wysokość rocznej diety poselskiej oraz ewentualnych potrąceń za nieobecności.
4.2 Kancelaria Sejmu po ostatnim posiedzeniu, przesyła Radom Szkoły zapotrzebowanie bednarowe, które jest włączane do kolejnego budżetu.

BednarSzok.pl 1999 - 2006
Pewne prawa zastrzeżone